scorpio.net.pl index

scorpio.net.pl
Title: index
Keywords: scorpio, dal maschio, dalmaschio, brixiaplast, sandretto, inpros, battaglio, slimak, slimaki, ?limak, ?limaki, slimakow, ?limak?w, cylinder, cylindry, cylindrow, cylindr?w, zespol wtryskowy, zesp? wt...
Description: BATTAGLIO, INPROS, DAL MASCHIO, SANDRETTO - sprzeda? i serwis wtryskarek oraz peryferia??w koniecznych przy przetw?rstwie tworzyw sztucznych.
scorpio.net.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. scorpio.net.pl has 43% seo score.

scorpio.net.pl Information

Website / Domain: scorpio.net.pl
Website IP Address: 212.85.114.145
Domain DNS Server: dns.home.pl,dns3.home.pl,dns2.home.pl

scorpio.net.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

scorpio.net.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

scorpio.net.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:31 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

scorpio.net.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
scorpio 6 0.98%
dal maschio 6 1.55%
dalmaschio 0 0.00%
brixiaplast 2 0.51%
sandretto 7 1.48%
inpros 6 0.84%
battaglio 6 1.27%
slimak 0 0.00%
slimaki 0 0.00%
?limak 1 0.14%
?limaki 0 0.00%
slimakow 0 0.00%
?limak?w 1 0.19%
cylinder 0 0.00%
cylindry 0 0.00%
cylindrow 0 0.00%
cylindr?w 1 0.21%
zespol wtryskowy 0 0.00%
zesp? wt... 0 0.00%

scorpio.net.pl Traffic Sources Chart

scorpio.net.pl Similar Website

Domain Site Title

scorpio.net.pl Alexa Rank History Chart

scorpio.net.pl aleax

scorpio.net.pl Html To Plain Text

index Biuro: ul. Marywilska 36 03-228 Warszawa kom.: (+48) 602-645-752 Tel/fax: (+48 22) 811-89-01; E-mail: scorpio@scorpio.net.pl Generalny przedstawiciel i serwis w Polsce firm: BATTAGLIO INPROS ITALTECH DAL MASCHIO SIMATEC SANDRETTO BATTAGLIO | INPROS | ITALTECH | DAL MASCHIO | SIMATEC | SANDRETTO | O NAS Podczas Targ?w Plastpol 2013 odwiedzili nas przedstawiciele 93 firm. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za zainteresowanie nasz? ofert?. BATTAGLIO to doskona?y w?oski wytw?rca zespo??w plastyfikuj?cych do wtryskarek i wyt?aczarek. Firma produkuje wszystkie podzespo?y we W?oszech, we w?asnych zak?adach wyposa?onych w nowoczesne centra obr?bcze. Wieloletnie do?wiadczenie i ?cis?a wsp?praca z najlepszym dostawc? stali (REILOY) pozwoli?y osi?gn?? perfekcj? w zaspokajaniu potrzeb klient?w. O wiarygodno?ci firmy BATTAGLIO i jako?ci jej wyrob?w ?wiadczy te? bliska wsp?praca z najlepszymi producentami wtryskarek... Oferujemy pe?n? gam? element?w do zespo??w wtryskowych do maszyn wszystkich producent?w. Oferujemy regeneracj? zu?ytych podzespo??w. ?wiadczymy us?ugi w zakresie pomiar?w stopnia zu?ycia cylindr?w i ?limak?w. INPROS to firma zorientowana na specjalistyczne rozwi?zania technologiczne. Jest to producent najlepszych w Europie samodzielnych jednostek wtryskowych do wtrysku wielokomponentowego. W ofercie firmy znajduj? si? r?wnie? inne specjalistyczne rozwi?zania, jak np. STEAM MOULDING... ?wiadczymy us?ugi w zakresie uruchamiania i serwisu wszystkich modeli urz?dze? Inpros. Oferujemy pe?n? gam? cz?ci zamiennych nowych i regenerowanych. ITALTECH to znany w?oski producent ?rednich i du?ych wtryskarek o sile zwarcia od 130 do 6000 ton. Maszyny te od wielu lat doskonale sprawdzaj? si? w bran?y motoryzacyjnej. Zar?wno ich ?ywotno?? jak i nowatorskie rozwi?zania konstrukcyjne stawiaj? ITALTECH na bardzo wysokim miejscu w?r?d dostawc?w wtryskarek... ?wiadczymy us?ugi w zakresie uruchamiania i serwisu wszystkich modeli maszyn Italtech. Oferujemy pe?n? gam? cz?ci zamiennych nowych i regenerowanych. DAL MASCHIO to do?wiadczony i wysoko ceniony producent robot?w i system?w automatyzacji produkcji wtryskowej. Firma, dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i szeregu zrealizowanych aplikacji, jest licz?cym si? na rynku dostawc? specjalistycznych rozwi?za?... wi?cej... ?wiadczymy us?ugi w zakresie uruchamiania i serwisu wszystkich modeli urz?dze? Dal Maschio. Oferujemy pe?n? gam? cz?ci zamiennych nowych i regenerowanych. SIMATEC to w?oski producent szerokiej gamy urz?dze? peryferyjnych wspomagaj?cych przetw?rstwo tworzyw sztucznych. Zastosowane rozwi?zania konstrukcyjne gwarantuj? znakomit? wydajno?? i d?ug? ?ywotno?? produkt?w tej firmy, przy zachowaniu rozs?dnej ceny ka?dego urz?dzenia. ?wiadczymy us?ugi w zakresie uruchamiania i serwisu wszystkich modeli urz?dze? Simatec. Oferujemy pe?n? gam? cz?ci zamiennych nowych i regenerowanych. SANDRETTO to by?y w?oski producent wtryskarek o sile zwarcia od 40 do 4000 ton. Obecnie, mimo ca?kowitego zamkni?cia zak?ad?w produkcyjnych i biur Sandretto we W?oszech, wci?? ?wiadczymy us?ugi serwisowe u?ytkownikom tych maszyn oraz zaopatrujemy ich w cz?ci zamienne. wi?cej... ?wiadczymy us?ugi w zakresie uruchamiania i serwisu wszystkich modeli maszyn Sandretto. Oferujemy pe?n? gam? cz?ci zamiennych nowych i regenerowanych. Wykonujemy pomiary i regulacje r?wnoleg?o?ci p?yt i kontrol? kolumn (wykrywanie p?kni??) przy pomocy defektoskopu ultrasonograficznego (tak?e dla wtryskarek innych producent?w). BRIXIAPLAST to firma mieni?ca si? producentem jednostek wtryskowych. Nie jest to jednak prawda: dzia?alno?? firmy to w wi?kszo?ci handel elementami wykonanymi poza t? firm?, st?d znaczne op??nienia w dostawach oraz coraz gorsza jako?? podzespo??w. Niniejszym SCORPIO przeprasza swoich klient?w za nak?anianie do wsp?pracy z tak niepowa?n?, nierzeteln? i nieprofesjonaln? firm?, jak? okaza?a si? BRIXIAPLAST. Po weryfikacji stanu faktycznego zaprzestali?my wsp?pracy z ni?. Ilo?? wizyt od 1.08.2012 BATTAGLIO | INPROS | ITALTECH | DAL MASCHIO | SIMATEC | SANDRETTO | O NAS SCORPIO Tomasz Ciesielski Generalny przedstawiciel i serwis w Polsce firm: BATTAGLIO, INPROS, ITALTECH, DAL MASCHIO, SIMATEC, SANDRETTO. Biuro: ul. Marywilska 36 03-228 Warszawa Tel. kom. (+48) 602-645-752 Tel/Fax: (+48 22) 811-89-01 E-mail: scorpio@scorpio.net.pl

scorpio.net.pl Whois

Domain Name: SCORPIO.NET.PL